Kid Photoshoot Snow White Theme Setups

Following are the Snow White theme setups for a Kid Photoshoot.
Kid Photoshoot Snow White Theme – Setup 1


Kid Photoshoot Snow White Theme – Setup 2